รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการ

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- กรมการค้าต่างประเทศ

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ

- กรมบังคับคดี

- กรมอื่นๆ

- เพื่อทดสอบกรมบังคับคดี

- สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1

- สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง

- กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

- สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- กรมสรรพากร

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- ธนาคารแห่งประเทศไทย

- สภาวิชาชีพบัญชี

- สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

- กรมทางหลวง

- สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

- สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

- สำนักงานเขตหนองแขม

- สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2

- โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี

- สำนักงานเขตบางขุนเทียน

- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

- สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

- กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 44

- กรมประมง

- กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

- สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

- สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น

- สํานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร

- สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15

- สำนักงานอัยการสูงสุด

- สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาพระโขนง 1

- สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์

- สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

- สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

- กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

- สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8

- กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

- กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

- กรมสรรพสามิต

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา

- สำนักงานประกันสังคม

- กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

- สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

- สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

- กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม

- กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

- กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- กรมพัฒนาที่ดิน

- สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร

- กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

- สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14

- สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

- สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

- กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม

- สถานีตำรวจนครบาลบางมด

- สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21

- สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30

- ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+ , Firefox v.20+,Safari v.5+,Chrome v.25+,Opera v.10+
Copyright 2021 | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | Call 1570